ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

     

ข่าวและกิจกรรม

2014-08-09

ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

2014-08-09

ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ ในชีวิตประจำวัน
บริการประชาชน