ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

  

ข่าวและกิจกรรม

2014-03-17

การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยกลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน ในวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน

2014-03-12

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 'มาตราการป้องกันภันดินถล่มด้วยวิธีอนุรักษ์ดินและน้ำ' โดย กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงราย
บริการประชาชน