ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรานายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

  

ข่าวและกิจกรรม

2014-07-06

การประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5ส กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม กนผ. โดย นางกัลยาณี บูรณกาล ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม

2014-07-02

อบรม Application of Geo-Information System (GIS) for Mitigation and Adeptation and Disaster Risk Reduction Management ณ ประเทศฟิลิปปินส์
บริการประชาชน